خانه » اماکن مذهبی » رحل سنگی یک تکه در سالن نجمه خاتون